Członkostwo

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” może posiadać fundusze oraz majątek ruchomy i nieruchomy.

Na fundusze towarzystwa składają się środki finansowe pochodzące z:

 • składek członkowskich,
 • wpływów z dotacji, subwencji itp.,
 • dochodów z działalności statutowej,
 • zapisów i darowizn,
 • dochodów pochodzących z działalności gospodarczej.

Każdy może wspierać naszą działalność.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających;
 3. Członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz przestrzega postanowień statutu, uchwał i postanowień władz, a także bierze czynny udział w realizowaniu zadań statutowych.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • uczestniczyć w zebraniach organizacji i zgłaszać wnioski;
 • korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • korzystać z uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Towarzystwa;
 • wysuwać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa;
 • nosić odznakę Towarzystwa.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznając cele Towarzystwa, deklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe jego działalności.

Członek wspierający ma prawo

 • brać udział z głosem doradczym w zebraniach organizacji oraz
 • wysuwać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.

Składki członkowskie – wynoszą co najmniej 2 zł na miesiąc.